Post

Đồng bộ các nhánh của 2 Git repository thuộc 2 server khác nhau

Đặt vấn đề

Bạn muốn chuyển một repository sang một git server mới, và repo của bạn có quá nhiều nhánh và không thể chuyển thủ công từng nhánh một được.

Giải pháp

Ta sử dụng một bash script đơn giản để lấy toàn bộ danh sách nhánh từ remote của repo gốc (origin), và push nó sang repo mới (dest)

Cú pháp

Trước tiên, để thuận tiện sử dụng cho script, ta hình dung ra cú pháp mà mình sẽ sử dụng nó:

1
./sync.sh path-to-directory origin dest

Trong đó:

 • origindest là 2 remote được gán vào trong repo local mà ta clone về
 • path-to-directory là đường dẫn tương đối đến thư mục chứa repo local

Bước 1: Clone repo gốc

Clone repo gốc

1
2
3
clone git://path-to-your-repo
cd your-repo
git fetch --all

Bước 2: Gán repo đích

Gán URL của repo đích vào repo local mình vừa clone về

1
git remote add dest git://path-to-your-remote-dest

Bước 3: Lấy danh sách nhánh

Lấy danh sách tên nhánh từ remote gốc, ta cần cắt phần tên remote trong tên nhánh. Ví dụ origin/master thành master

1
git branch -r | grep -v '\->' | grep 'origin/' | sed "s/origin\///g"

Bước 4: Sync các nhánh

Thực hiện sync tất cả các nhánh, ở đây ta sẽ dùng vòng lặp while

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
function sync {
 while read line
 do
  writeHR;
  echo "Checking out $line";
  git checkout $line;
  git pull origin $line;
  git pull dest $line;
  git push dest $line;
 done;
}

Script hoàn chỉnh

Từ các bước ở trên, ta có script hoàn chỉnh như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#!/bin/bash

function writeHR {
 echo '---------------------'
}

function sync {
 while read line
 do
  writeHR;
  echo "Checking out $line";
  git checkout $line;
  git pull $src $line;
  git pull $dest $line;
  git push $dest $line;
 done;
}

cd $1;
echo "You are currently on `realpath .`"

src="$2";
dest="$3";

echo "Fetching remote: $src";
git fetch $src;
echo "Fetching remote: $dest";
git fetch $dest;

git branch -r | grep -v '\->' | grep $src/ | sed "s/$src\///g" | sync

Ở đây ta sử dụng $src$dest làm tên 2 remote, 2 biến này sẽ được truyền vào từ câu lệnh gọi script

1
./sync.sh path-to-directory src-remote dest-remote

Gist: https://gist.github.com/thanhtunguet/bac5a6b6fc21a6b0ada66cc7fee1e776

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.