Post

Cài đặt OpenVPN trên Ubuntu

Cài đặt OpenVPN với script

1
2
3
wget https://raw.githubusercontent.com/Nyr/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
chmod a+x openvpn-install.sh
sudo ./openvpn-install.sh

Cronjob kiểm tra kết nối

  1. Tạo file script kiểm tra kết nối
1
sudo nano /usr/local/bin/autovpn

với nội dung sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#!/bin/bash

function getStatus () {
	ifconfig | grep $1 && return 1
	return 0
}

getStatus tun0
if [[ $? == 0 ]];
then
	nmcli con up id vpn-connection-name
fi
  1. Gán thuộc tính executable
1
sudo chmod a+x /usr/local/bin/autovpn
  1. Cấu hình cronjob với crontab -e
1
* * * * * /usr/local/bin/autovpn >/dev/null 2>&1
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.