Post

Overcoming the Drawbacks of Official Flutter JSON Serialization with truesight_flutter

As a Flutter developer, one of the common challenges you face is efficient and maintainable JSON serialization. The official Flutter JSON serialization mechanism offers a solution, but it comes with its own set of drawbacks. In this blog post, we’ll discuss these drawbacks and introduce truesight_flutter, an alternative JSON serialization library developed by the TrueSight team, which aims to address these issues.

Drawbacks of Official Flutter JSON Serialization

1. File Explosion

Issue: With the official JSON serialization approach, each model source file generates a corresponding .g.dart file for the generated code. In large projects with numerous model files, this can lead to a significant increase in the number of files, making the project structure cumbersome and harder to manage.

Example: Imagine working on a project with 500 model files. You would end up with 1000 files (500 model files + 500 generated files). This proliferation of files can clutter the project, making navigation and management a nightmare. It also complicates version control, code reviews, and collaborative development.

2. Re-running Code Generators

Issue: Every time you make changes to a model, you need to re-run the code generator to update the generated files. For large projects, this process can be time-consuming and disrupt the development workflow.

Example: In a project with 500 models, a minor change in one model requires re-running the code generator for all models. This can take a significant amount of time, especially in CI/CD pipelines, slowing down the entire development process. Developers often find themselves waiting for the code generation to complete, hampering productivity.

3. Increased IDE Resource Consumption

Issue: The sheer number of generated files in large projects can lead to increased resource consumption by the IDE. This can result in slower code completion, suggestions, and overall reduced development efficiency.

Example: When your project contains thousands of files, the IDE needs to index and manage all these files. This can slow down auto-completion and other IDE features, making coding sluggish and frustrating. The increased memory usage can also lead to frequent crashes or the need for high-end hardware, adding to development costs.

Introducing truesight_flutter

To address these challenges, the TrueSight team has developed truesight_flutter, a library designed to streamline JSON serialization and enhance overall project management. Here’s a look at how truesight_flutter can help overcome the drawbacks mentioned above.

Key Features of truesight_flutter

 • Convenient JSON Serialization with Auto Mapper: Simplifies the process of mapping JSON to Dart objects and vice versa.
 • Custom Filters for Backend Integration: Provides an easy way to create and manage filters for querying backend data.
 • Built-in HTTP Request Management: Comes with an HTTP repository pattern to handle API requests efficiently.
 • Integration with go_router for Routing: Supports the go_router package for managing routes in your application.

Getting Started with truesight_flutter

To install truesight_flutter, run the following command:

1
flutter pub add truesight_flutter go_router intl

JSON Serialization with truesight_flutter

Defining a DataModel

In truesight_flutter, each model extends the DataModel class. Here’s an example of defining an AppUser model:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
class AppUser extends DataModel {
 @override
 List<JsonField> get fields => [
  username,
  password,
  email,
  isAdmin,
  dateOfBirth,
  age,
  level,
  manager,
  members,
 ];

 JsonString username = JsonString('username', isRequired: false, helper: 'Username of the user');
 JsonString password = JsonString('password', isRequired: false, helper: 'Password of the user');
 JsonString email = JsonString('email', isRequired: false, helper: 'Email of the user');
 JsonBoolean isAdmin = JsonBoolean('isAdmin', isRequired: false, helper: 'Is the user an admin');
 JsonDate dateOfBirth = JsonDate('dateOfBirth', isRequired: false, helper: 'User\'s date of birth');
 JsonInteger age = JsonInteger('age', isRequired: false, helper: 'Age of the user');
 JsonDouble level = JsonDouble('level', isRequired: false, helper: 'Level of the user');
 JsonObject<AppUser> manager = JsonObject('manager', isRequired: false, helper: 'Manager of the user');
 JsonList<AppUser> members = JsonList<AppUser>('members', isRequired: false, helper: 'Members that this user manages');
}

Mapping Data from JSON

To map data from JSON:

1
2
3
final json = await requestFromAPI();
AppUser user = AppUser();
user.fromJSON(json);

Converting to JSON

To convert a model to JSON:

1
2
3
AppUser user = AppUser();
user.toJSON(); // Returns the JSON representation of the user as a Dart Map object.
user.toString(); // Returns the JSON representation of the user as a Dart String.

Advanced Filters

Similar to JSON fields, truesight_flutter provides various filter classes for querying backend data:

1
2
3
4
5
class UserFilter extends DataFilter {
 StringFilter username = StringFilter('username');
 DateFilter dateOfBirth = DateFilter('dateOfBirth');
 IntFilter age = IntFilter('age');
}

Managing HTTP Requests

truesight_flutter simplifies HTTP request management with the HttpRepository class:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
@singleton
class UserRepository extends HttpRepository {
 @override
 InterceptorsWrapper interceptorWrapper = InterceptorsWrapper();

 @override
 String? get baseUrl => 'https://app.example.com';

 Future<AppUser> login(String username, String password) {
  return post("/login", data: {
   'username': username,
   'password': password,
  }).then((response) => response.body<AppUser>(AppUser));
 }
}

Conclusion

While the official Flutter JSON serialization mechanism is functional, it has notable drawbacks, especially in large projects. truesight_flutter offers an alternative that addresses these issues by reducing the number of files, eliminating the need for frequent code generator runs, and improving IDE performance. By integrating features like auto-mapping, advanced filters, and streamlined HTTP request management, truesight_flutter enhances the development experience and boosts productivity.

If you are working on a large Flutter project and facing challenges with JSON serialization, give truesight_flutter a try. It might be the solution you’ve been looking for to streamline your development workflow and improve your project’s maintainability.

Khắc Phục Những Hạn Chế của Cơ Chế JSON Serialization Chính Thức của Flutter với truesight_flutter

Là một lập trình viên Flutter, một trong những thách thức phổ biến mà bạn gặp phải là việc serial hóa JSON một cách hiệu quả và dễ bảo trì. Cơ chế JSON serialization chính thức của Flutter cung cấp một giải pháp, nhưng nó cũng có những hạn chế riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những hạn chế này và giới thiệu truesight_flutter, một thư viện JSON serialization thay thế được phát triển bởi đội ngũ TrueSight, nhằm giải quyết những vấn đề này.

Hạn Chế của Cơ Chế JSON Serialization Chính Thức của Flutter

1. Sự Phát Sinh Nhiều File

Vấn Đề: Với cơ chế JSON serialization chính thức, mỗi file nguồn của mô hình sẽ tạo ra một file .g.dart tương ứng cho mã được tạo ra. Trong các dự án lớn với nhiều file mô hình, điều này có thể dẫn đến việc tăng đáng kể số lượng file, làm cho cấu trúc dự án trở nên cồng kềnh và khó quản lý hơn.

Ví Dụ: Hãy tưởng tượng làm việc trên một dự án với 500 file mô hình. Bạn sẽ kết thúc với 1000 file (500 file mô hình + 500 file được tạo ra). Sự gia tăng số lượng file này có thể làm rối cấu trúc dự án, làm cho việc điều hướng và quản lý trở thành một cơn ác mộng. Nó cũng làm phức tạp việc kiểm soát phiên bản, đánh giá mã và phát triển hợp tác.

2. Chạy Lại Các Trình Tạo Mã

Vấn Đề: Mỗi khi bạn thay đổi một mô hình, bạn cần phải chạy lại trình tạo mã để cập nhật các file được tạo ra. Đối với các dự án lớn, quá trình này có thể tốn nhiều thời gian và làm gián đoạn quy trình phát triển.

Ví Dụ: Trong một dự án với 500 mô hình, một thay đổi nhỏ trong một mô hình đòi hỏi phải chạy lại trình tạo mã cho tất cả các mô hình. Điều này có thể mất một khoảng thời gian đáng kể, đặc biệt là trong các pipeline CI/CD, làm chậm toàn bộ quá trình phát triển. Các lập trình viên thường phải chờ đợi cho quá trình tạo mã hoàn tất, làm giảm năng suất.

3. Tăng Tiêu Thụ Tài Nguyên Của IDE

Vấn Đề: Số lượng file được tạo ra nhiều trong các dự án lớn có thể dẫn đến tăng tiêu thụ tài nguyên của IDE. Điều này có thể dẫn đến việc hoàn thành mã chậm hơn, gợi ý mã chậm hơn và tổng thể hiệu suất phát triển giảm.

Ví Dụ: Khi dự án của bạn chứa hàng ngàn file, IDE cần phải lập chỉ mục và quản lý tất cả các file này. Điều này có thể làm chậm auto-completion và các tính năng khác của IDE, làm cho việc lập trình trở nên chậm chạp và bực bội. Việc tăng sử dụng bộ nhớ cũng có thể dẫn đến các vụ sập IDE thường xuyên hoặc cần phần cứng cao cấp, tăng thêm chi phí phát triển.

Giới Thiệu truesight_flutter

Để giải quyết những thách thức này, đội ngũ TrueSight đã phát triển truesight_flutter, một thư viện thiết kế để đơn giản hóa JSON serialization và nâng cao quản lý dự án tổng thể. Dưới đây là cái nhìn về cách truesight_flutter có thể giúp vượt qua những hạn chế đã nêu ở trên.

Các Tính Năng Chính của truesight_flutter

 • JSON Serialization Tiện Lợi Với Auto Mapper: Đơn giản hóa quá trình ánh xạ JSON sang các đối tượng Dart và ngược lại.
 • Bộ Lọc Tuỳ Chỉnh Cho Tích Hợp Backend: Cung cấp cách dễ dàng để tạo và quản lý các bộ lọc cho việc truy vấn dữ liệu backend.
 • Quản Lý Yêu Cầu HTTP Tích Hợp Sẵn: Đi kèm với mô hình repository HTTP để xử lý các yêu cầu API một cách hiệu quả.
 • Tích Hợp Với go_router Cho Quản Lý Routing: Hỗ trợ gói go_router để quản lý các tuyến đường trong ứng dụng của bạn.

Bắt Đầu Với truesight_flutter

Để cài đặt truesight_flutter, chạy lệnh sau:

1
flutter pub add truesight_flutter go_router intl

JSON Serialization Với truesight_flutter

Định Nghĩa Một DataModel

Trong truesight_flutter, mỗi mô hình mở rộng lớp DataModel. Dưới đây là ví dụ về việc định nghĩa một mô hình AppUser:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
class AppUser extends DataModel {
 @override
 List<JsonField> get fields => [
  username,
  password,
  email,
  isAdmin,
  dateOfBirth,
  age,
  level,
  manager,
  members,
 ];

 JsonString username = JsonString('username', isRequired: false, helper: 'Tên đăng nhập của người dùng');
 JsonString password = JsonString('password', isRequired: false, helper: 'Mật khẩu của người dùng');
 JsonString email = JsonString('email', isRequired: false, helper: 'Email của người dùng');
 JsonBoolean isAdmin = JsonBoolean('isAdmin', isRequired: false, helper: 'Người dùng có phải là admin không');
 JsonDate dateOfBirth = JsonDate('dateOfBirth', isRequired: false, helper: 'Ngày sinh của người dùng');
 JsonInteger age = JsonInteger('age', isRequired: false, helper: 'Tuổi của người dùng');
 JsonDouble level = JsonDouble('level', isRequired: false, helper: 'Cấp độ của người dùng');
 JsonObject<AppUser> manager = JsonObject('manager', isRequired: false, helper: 'Quản lý của người dùng');
 JsonList<AppUser> members = JsonList<AppUser>('members', isRequired: false, helper: 'Các thành viên mà người dùng quản lý');
}

Ánh Xạ Dữ Liệu Từ JSON

Để ánh xạ dữ liệu từ JSON:

1
2
3
final json = await requestFromAPI();
AppUser user = AppUser();
user.fromJSON(json);

Chuyển Đổi Sang JSON

Để chuyển đổi một mô hình sang JSON:

1
2
3
AppUser user = AppUser();
user.toJSON(); // Trả về đại diện JSON của người dùng dưới dạng một đối tượng Map của Dart.
user.toString(); // Trả về đại diện JSON của người dùng dưới dạng một chuỗi Dart.

Bộ Lọc Nâng Cao

Tương tự như các trường JSON, truesight_flutter cung cấp các lớp bộ lọc khác nhau để truy vấn dữ liệu backend:

1
2
3
4
5
class UserFilter extends DataFilter {
 StringFilter username = StringFilter('username');
 DateFilter dateOfBirth = DateFilter('dateOfBirth');
 IntFilter age = IntFilter('age');
}

Quản Lý Yêu Cầu HTTP

truesight_flutter đơn giản hóa việc quản lý yêu cầu HTTP với lớp HttpRepository. Hãy đi sâu vào lớp BaseRepository, lớp chứa các phương thức chung để xử lý các API HTTP, và minh họa cách chuyển đổi dữ liệu từ backend thành các lớp mô hình một cách hiệu quả.

Triển Khai BaseRepository

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
part of 'http.dart';

abstract class BaseRepository<T extends DataModel, TFilter extends DataFilter> extends HttpRepository {
 @override
 bool get useInterceptors => true;

 @override
 InterceptorsWrapper get interceptorsWrapper => globalInterceptorsWrapper;

 Future<List<T>> list(TFilter filter) async {
  return _dio
   .post(url("list"), data: filter.toJSON())
   .then((response) => response.bodyAsList<T>());
 }

 Future<int> count(TFilter filter) async {
  return _dio
   .post(url("count"), data: filter.toJSON())
   .then((response) => (response.data as num).toInt());
 }

 Future<T> getById(num id) async {
  return _dio.post(url("get"), data: {
   'id': id,
  }).then((response) => response.body<T>());
 }

 Future<T> create(T entity) async {
  return _dio
   .post(url("create"), data: entity.toJSON())
   .then((response) => response.body<T>());
 }

 Future<T> update(T entity) async {
  return _dio
   .post(url("update"), data: entity.toJSON())
   .then((response) => response.body<T>());
 }

 Future<T> deleteByEntity(T entity) async {
  return _dio
   .post(url("delete"), data: entity.toJSON())
   .then((response) => response.body<T>());
 }

 Future<T> deleteById(num id) async {
  return _dio.post(url("delete"), data: {
   'id': id,
  }).then((response) => response.body<T>());
 }
}

Sử Dụng BaseRepository

Để sử dụng BaseRepository với một mô hình cụ thể như AppUser, tạo một

lớp repository mở rộng BaseRepository.

1
2
3
4
5
@singleton
class AppUserRepository extends BaseRepository<AppUser, UserFilter> {
 @override
 String? get baseUrl => 'https://app.example.com';
}

Chuyển Đổi Dữ Liệu Từ Backend

Dưới đây là cách truesight_flutter xử lý các loại dữ liệu chuyển đổi khác nhau:

Chuyển Đổi Một Danh Sách Thực Thể

Để chuyển đổi một danh sách thực thể, sử dụng bodyAsList:

1
2
3
Future<List<AppUser>> fetchUsers(UserFilter filter) {
 return AppUserRepository().list(filter).then((users) => users);
}

Chuyển Đổi Một Thực Thể

Để chuyển đổi một thực thể, sử dụng body:

1
2
3
Future<AppUser> fetchUserById(num id) {
 return AppUserRepository().getById(id).then((user) => user);
}

Chuyển Đổi Dữ Liệu Số Nguyên

Để chuyển đổi dữ liệu số nguyên, sử dụng bodyAsInt:

1
2
3
Future<int> getUserCount(UserFilter filter) {
 return AppUserRepository().count(filter).then((count) => count);
}

Chuyển Đổi Các Loại Dữ Liệu Khác

Đối với các loại dữ liệu khác như chuỗi hoặc số, sử dụng các phương thức tương ứng:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Future<String> fetchSomeString() {
 return someRepository.get("/some-endpoint")
  .then((response) => response.bodyAsString());
}

Future<double> fetchSomeNumber() {
 return someRepository.get("/some-endpoint")
  .then((response) => response.bodyAsDouble());
}

Kết Luận

Trong khi cơ chế JSON serialization chính thức của Flutter có hiệu quả, nó có những hạn chế đáng chú ý, đặc biệt trong các dự án lớn. truesight_flutter cung cấp một giải pháp thay thế giải quyết các vấn đề này bằng cách giảm số lượng file, loại bỏ nhu cầu chạy lại trình tạo mã thường xuyên, và cải thiện hiệu suất của IDE. Bằng cách tích hợp các tính năng như auto-mapping, bộ lọc nâng cao, và quản lý yêu cầu HTTP đơn giản hóa, truesight_flutter nâng cao trải nghiệm phát triển và tăng năng suất.

Nếu bạn đang làm việc trên một dự án Flutter lớn và gặp phải những thách thức với JSON serialization, hãy thử sử dụng truesight_flutter. Nó có thể là giải pháp bạn đang tìm kiếm.

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.