Home Tự động đánh giá học phần trên web courses của UET
Post
Cancel

Tự động đánh giá học phần trên web courses của UET

 • Truy cập web courses
 • Mở trang đánh giá cho từng học phần
 • Bấm F12 (Chrome), chọn tab Console
 • Dán lệnh sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(() => {
 let x = document.getElementsByTagName("input");
 for (let i = 0; i < x.length; i++) {
  if (x[i].value === "4") {
   x[i].click();
  }
 }
 let submit = document.getElementsByName("submit")[0];
 submit.click();
})();
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.