Home Tự động đánh giá học phần trên web courses của UET
Post
Cancel

Tự động đánh giá học phần trên web courses của UET

  • Truy cập web courses
  • Mở trang đánh giá cho từng học phần
  • Bấm F12 (Chrome), chọn tab Console
  • Dán lệnh sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(() => {
	let x = document.getElementsByTagName('input');
	for (let i = 0; i < x.length; i++) {
		if (x[i].value === "4") {
			x[i].click();
		}
	}
	let submit = document.getElementsByName('submit')[0];
	submit.click();
})();
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.