Công cụ lấy toạ độ GPS từ Google Maps

By | March 27, 2021
Table of Content

Một công cụ đơn giản để lấy được toạ độ GPS từ Google Maps với số lượng lớn.

  • Tạo API Key cho Google Maps
  • Tải về file template
  • Nhập danh sách địa chỉ cần lấy toạ độ vào file
  • Chọn file, nhấn Proceed
  • Do Google giới hạn quota của API, vui lòng kiên nhẫn chờ danh sách được tải hết rồi export kết quả
  • Độ chính xác của kết quả phụ thuộc vào mức độ khớp của địa chỉ được nhập với dữ liệu Google Maps

Mở trong tab mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *