Home Đăng ký môn học UET
Post
Cancel

Đăng ký môn học UET

Đây là một script đơn giản viết bởi Nguyễn Thành Sơn, param code là mã môn học trên hệ thống. Mở trình duyệt Chrome, chọn tab Console và chạy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
const regist = function (code) {
  $.ajax({
    type: 'POST',
    url: `/chon-mon-hoc/${code}/1/2`,
    success: (a, b) => {
      commit(code);
    },
    error: (a, b) => {
      commit(code);
    },
  });
};

const commit = function (code) {
  $.ajax({
    type: 'POST',
    url: '/xac-nhan-dang-ky/1',
    success: (a, b) => {
      try {
        let t = Number.parseInt(
          a.message.split('Đăng ký thành công ')[1]
            .split(' ')[0]
        );
        if (t != end) {
          regist(code);
        } else {
          confirm('success');
        }
      } catch (e) {
        regist(code);
      }
    },
    error: function (a, b) {
      regist(code);
    }
  })
};
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.