Home Công cụ lấy toạ độ GPS từ Google Maps
Post
Cancel

Công cụ lấy toạ độ GPS từ Google Maps

Một công cụ đơn giản để lấy được toạ độ GPS từ Google Maps với số lượng lớn.

  • Tạo API Key cho Google Maps
  • Tải về file template
  • Nhập danh sách địa chỉ cần lấy toạ độ vào file
  • Chọn file, nhấn Proceed
  • Do Google giới hạn quota của API, vui lòng kiên nhẫn chờ danh sách được tải hết rồi export kết quả
  • Độ chính xác của kết quả phụ thuộc vào mức độ khớp của địa chỉ được nhập với dữ liệu Google Maps

Mở trong tab mới

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.
Trending Tags