Category Archives: Linh Tinh Các Thứ

Những bài viết chưa có chủ đề

Check list release ứng dụng

Dưới đây là các công việc cần chuẩn bị khi release một phiên bản ứng dụng nhằm đảm bảo phiên bản được ổn định, dễ kiểm soát. Chuẩn bị Trước khi release, cần trả lời một số câu hỏi sau nhằm đảm bảo bạn nắm được những sự thay đổi về mặt tính năng và… Read More »