Author Archives: Thanh Tùng

Cài đặt một ứng dụng React Native với Typescript và kiến trúc React3L

By | July 25, 2020

Xin chào, dưới đây là hướng dẫn cài đặt một project với React Native và Typescript từ đầu. Trong giới hạn bài viết, mình chỉ ghi chú ngắn gọn về môi trường cần chuẩn bị và tập trung chính vào các phần cần cài đặt project theo cấu trúc của React3L. Những nội dung cụ… Read More »

Linh Tinh Chuyện Học

By | June 18, 2020

Ngẫm lại, từ hồi học Đại học cho đến giờ, dù cho có nhiều kiến thức được học rồi mình cũng không nhớ, có nhiều thứ không biết dùng làm gì và có cả những giai đoạn bỏ bê việc học nhưng bản thân mình chưa bao giờ thốt ra câu: "Trường không dạy cái… Read More »

One-way sync 2 git remote repositories

By | April 3, 2020

One day, your project manager decides to move all team project repositories to other Git server and this task is assigned to you. Officially, there is no way for you to transfer your code to the new remote easily. What can you do? My simple solution is to write my own bash script to handle… Read More »

Category: Git

Visual Code Configuration for Typescript and React development

By | March 30, 2020

Install necessary extensions Go to extension market ESLint Recommended code qualification tool for modern Javascript 2. TSLint TSLint is now deprecated, so it is no need to install this extension Git Lens For blame development driven 🙂 Change editor preferences – Go to **File** => **Preferences** => **Settings** – Search for **Code Actions on Save**… Read More »